اتفاق جالبی در قراردادهای سازمان/لیگ بالای سرپوش ثبت شده است!

دلیل ثبت این قراردادها عدم تصویب قانون سقف قراردادها توسط هیات مدیره است. هیات مدیره فدراسیون فوتبال در ماه های اخیر مصوبه سازمان لیگ در خصوص سقف قراردادها و کمیته فنی در خصوص اخراج اسکوچیچ را تایید نکرد.سرویس داخلی اخبار فوتبال

قرار بود حداکثر پرداختی از باشگاه ها به بازیکنان به دلیل ملی پوش بودن یا نبودن بین 8 تا 14 باشد اما قرارداد بیش از 14 میلیارد تومان در سازمان لیگ ثبت شد.

نکته جالب اینجاست که قرارداد برخی از بازیکنانی که در روزهای اخیر در سازمان لیگ ثبت نام کرده اند بالاتر از سقف قرارداد است و سازمان لیگ بدون هیچ مانعی این کار را انجام می دهد.