رای مالی سنگین برای 5 باشگاه


سرویس خبر شماره: 2016047
2 مه 1403 ساعت 11:31 ق.ظ |
4.2 هزار |

3نقطه نظر

پنج باشگاه در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال محکوم شدند.

رای مالی سنگین برای 5 باشگاه

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، کمیسیون استیناف فدراسیون فوتبال آرای شکایت برخی مربیان و بازیکنان را اعلام کرد که جزئیات آرای آنها به شرح زیر است:

* در پی شکایت ابراهیم صادقی از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 420 میلیون ریال بابت درخواست اولیه و مبلغ 130 میلیون و 473 هزار ریال بابت هزینه های حقوقی خواهان محکوم شد. همچنین کمیسیون وضعیت نیز درخواست 5 میلیارد و 540 میلیون ریال را رد کرد.

* در پرونده شکایت محمد سلطانی مهر از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 6 میلیارد و 562 میلیون و 500 هزار ریال بابت درخواست اولیه و 250 میلیون و 359 هزار و 375 ریال بابت هزینه های حقوقی خواهان محکوم شد. همچنین کمیسیون تشکیل پرونده به مبلغ 9 میلیارد و 505 میلیون و 985 هزار و 850 ریال درخواست خواهان را رد کرد.

* در پی شکایت امیر مخمکار با مدرک باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و 50 میلیون ریال بابت دعوی اصلی و 40 میلیون و 57 هزار و 500 ریال بابت هزینه های دادرسی از خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت پیمان رنجبری از باشگاه مسجد سلیمان، این باشگاه بابت دعوی اصلی مبلغ 11 میلیارد و 380 میلیون ریال و بابت هزینه دادرسی خواهان مبلغ 434 میلیون و 147 هزار ریال محکوم شد. همچنین کمیسیون تشکیل پرونده در خصوص درخواست خواهان به مبلغ 4 میلیارد ریال رای رد صادر کرد.

* در مورد شکایت شروین بزرگ از باشگاه مس کرمان، این باشگاه بابت درخواست اولیه مبلغ 19 میلیارد و 419 میلیون و 600 هزار ریال و بابت هزینه دادرسی خواهان نیز مبلغ 740 میلیون و 857 هزار و 740 ریال محکوم شد. همچنین کمیسیون تشکیل پرونده با صدور قرار رد درخواست خواهان به مبلغ 5 میلیارد و 580 میلیون و 400 هزار ریال.

* با توجه به شکایت هومان ربیع زاده از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 5 میلیارد و 800 میلیون ریال بابت درخواست اولیه و مبلغ 221 میلیون و 270 هزار ریال بابت هزینه های حقوقی خواهان محکوم شد.

* در مورد شکایت فرزاد حاتمی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 175 میلیون ریال بابت درخواست اولیه و مبلغ 121 میلیون و 126 هزار و 250 ریال بابت هزینه های حقوقی خواهان محکوم شد.

مجله اخبار فوتبال داخلی