رهبر: یا یحیی پرسپولیس یا درویش


سرویس خبر شماره: 1985037
15 دسامبر 1402 در 4:36 ب.ظ.
1.5 هزار |

8نقطه نظر

این دو نفر با هم زیبا هستند.

رهبر بهروز در کنار همان نویسندگان یاغی و معاند بار دیگر از شرایط پرسپولیس صحبت کرد و راه حل خود را برای خروج سرخ ها از بحران پیشنهاد کرد.

رهبر: یا یحیی پرسپولیس یا درویش

مجله اخبار فوتبال داخلی