عدم وجود سه مهره اصلی / ترکیب مستقل برای ترخیص حساس به آلومینیوم

مهدی مهدی پور و صالح حردانی به دلیل محرومیت آرمین سهرابیان در ترکیب اصلی استقلال حضور ندارند.

مجله اخبار فوتبال داخلی