محکومیت باشگاه استقلال در پرونده شکایت احمدیبا توجه به شکایت علی خمند از داود رجبی، وی به پرداخت یک میلیارد و 300 میلیون ریال بابت دعوای بدوی و مبلغ 49.595 میلیون ریال بابت هزینه های حقوقی خواهان محکوم شد. علاوه بر این، کمیته وضعیت درخواست 3.7 میلیارد دلار را رد کرد.

  • در پی شکایت حسن افزونی از باشگاه شمس آذر قزوین، این باشگاه به پرداخت 240 میلیون ریال بابت درخواست اولیه و 9 میلیون و 156 هزار ریال بابت هزینه های حقوقی خواهان محکوم شد.
  • در پرونده شکایت محمد احمدی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 600 میلیون ریال بابت مطالبه بدوی و مبلغ 19 میلیون و 600 هزار ریال بابت هزینه دادرسی علیه خواهان محکوم شد.
  • با توجه به شکایت مصطفی بدوی از باشگاه گلف پرسیک ماهشهر، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد ریال بابت درخواست اولیه و مبلغ 38 میلیون و 150 هزار ریال بابت هزینه های قانونی وارده به خواهان محکوم شد.سرویس داخلی اخبار فوتبال