مصاحبه ویژه: چگونه آزادی برای نیمار مخمل شد!


سرویس خبر شماره: 1972438
22:1402 در 08:11 |
2000 |

0نقطه نظر

بهبود سرزمین آزادی 100% کار ماست

وضعیت چمن های تهران به گونه ای است که واقعاً زمین نداریم. ورزشگاه مسطح موجود نیست و زمین صد هزار نفری هم همینطور است. این یعنی چاره دیگری نداریم.

مصاحبه ویژه: چگونه آزادی برای نیمار مخمل شد!

مجله اخبار فوتبال داخلی