من صحبت نمی کنم مگر اینکه پیشنهاد رسمی باشدمهدی پاشازاده در این باره به خبر اسپورته گفت:

بحث های غیررسمی بوده است اما هیچ چیز مشخص نیست و من هم دوست ندارم در این مورد بحث کنم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت دریافت پیشنهاد رسمی می پذیرد؟

جای من نیست که در مورد چیزی که رسمی نیست صحبت کنم. تا زمانی که پیشنهاد رسمی دریافت نکنم به آن فکر نمی کنم.

پاشازاده در پایان گفت:

استقلال و هوادارانش همیشه برای من در اولویت بوده اند و امیدوارم هر اتفاقی بیفتد این باشگاه سربلند باشد.سرویس داخلی اخبار فوتبال