پایان پرونده جنجالی تجاوز جنسی مندی/ ستاره سابق منچستر سیتی تبرئه شد

مندی 28 ساله اولین بار در نوامبر 2020 دستگیر شد و در آگوست 2021 توسط منچسترسیتی محروم شد و پس از پایان قراردادش به بازیکن آزاد تبدیل شد.سرویس اخبار فوتبال خارجی

بنجامین مندی امروز به طور رسمی از اتهامات حمله و تلاش برای حمله توسط دادگاه چستر تبرئه شد.

امروز پس از سه ساعت بحث و بررسی، هیئت منصفه در نهایت حکم خود را پس داد و او را از اتهامات وارده تبرئه کرد. این بازیکن در اوایل سال 2023 از شش مورد تجاوز و یک مورد اقدام به تجاوز تجاوز جنسی تبرئه شد.