من صحنه هایی از کنعانیان را دیدم که به من امید داد. / پاشازاده: کی روش جلوی ساوت گیت دستش را برنگرداند
مجله اخبار فوتبال داخلی